Hart van Rijssen - Nijverdal

8 november 2019

Hart van Rijssen - Nijverdal 8 november 2019


't Botterfebriek herleeft in beelden en verhalen

Foto: Gebruiker

RIJSSEN – De Werkgroep Beeldpresentaties verzorgt maandagavond 11 november de eerste beeldpresentatieavond over Omefa in 'n Koffiehook van het brandweermuseum.

Inloop met koffie/thee om 19.00 uur. De beeldpresentatie start om 19.30 uur. De entree is vrij, maar voor twee keer koffie of thee met iets erbij wordt een kleine vergoeding van 4 euro gevraagd. Donateurs of mensen die donateur willen worden betalen 3 euro.

Aanmelden
Een tweede avond is alvast gepland op maandagavond 18 november, want het maximum aantal bezoekers ligt op 50. Aanmelden voor deze avonden is verplicht om iedereen een goede zitplaats te geven. Aanmelden per e-mail op info@rijssensmuseum.nl onder vermelding van Omefa. Telefonisch kan ook op nummer 0548 514 261 of aan de balie van het museum Kasteellaan 1B.

De Werkgroep Beeldpresentaties verzorgde in voorgaande jaren populaire beeldpresentatieavonden over Rijssen en de jute-industrie, de voormalige Boy-bromfietsenfabriek en confectiefabriek Heka. Veel oud-werknemers, familie, vrienden en bekenden bezochten deze avonden met een hoog gezelligheidsgehalte.

Omefa (foto) sloot in 2003 definitief de deuren van het bedrijf op de hoek Karel Doormanstraat-Graaf Ottostraat. De gebouwen zijn afgebroken en er zijn nieuwe woningen en appartementen gebouwd. De naam "Eerdmanserve" herinnert nog aan de een van de eerst eigenaren, D. Eerdmans Jzn. In 2003 was het bedrijf inmiddels via Leon de Winter in handen gekomen van Friesland Coberco. Zo'n 60 personeelsleden zijn nog jarenlang aan het werk geweest in de DOMO-zuivelfabriek in het Drentse Beilen.

Elektrische hond
Ook de Rijssense melkboeren komen aan de orde. Bekende namen zijn Mans van Jan-Brungk, Mans van de Messe, Dieks van Zwätske, Mans van de Moete en Andries van de Waldrees. Er is veel materiaal beschikbaar dat de nodige herinneringen zal oproepen bij de kijkers. Van de fabriek, de melkboeren, de elektrische hond van Van den Noort tot en met de Combia-winkelwagen; alles komt volop in beeld.

VVD wil geen beelden en tweede ingang Oude Begraafplaats Rijssen

RIJSSEN – VVD-fractieleider Bart-Jan van den Berg (foto) blijft strijden tegen een beeldenroute en een tweede ingang voor de Oude Begraafplaats aan de Lentfersweg.

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond diende Van den Berg een motie in waarin hij vroeg om de pijnpunten te schrappen uit het herstelplan voor de Oude Begraafplaats: de beeldenroute en de doorbraak in de achtermuur voor een extra uitgang. Volgens Van den Berg moet het begraafplaatskarakter van het nieuw te vormen stadspark behouden blijven. "We weten niet wat er komt, maar beelden op een begraafplaats kúnnen voor discussie zorgen en daarom wil ik ze liever weghalen. In het plan staat verder dat een tweede uitgang in de achtermuur een doorgaande route over de begraafplaats geeft, maar voor het maken van een ommetje is dat niet nodig." André Scheppink (SGP) had begrip voor de motie. "Wij zijn vóór dit plan om de begraafplaats goed te onderhouden. Het moet wel vooral een begraafplaats blijven. Van ons mogen de beelden ook weggelaten worden. Dat deel kunnen wij steunen. De tweede toegang vinden wij minder bezwaarlijk. Mochten daar toch ongewenste hangplekken ontstaan, dan kunnen we altijd nog maatregelen nemen."
CU-fractievoorzitter Jan Berkhoff sprak ook lovende woorden over het plan, maar vroeg zich af wat de beelden voor toegevoegde waarde hadden voor een begraafplaats. Berkhoff wilde van wethouder Cornelissen ook weten of er wel grondig genoeg nagedacht was over het veiligheidsaspect. CDA-raadslid Erik Wessels vond dat het onderwerp intussen drie keer was bediscussieerd en was tegen de motie. D66 adviseerde over de maatregelen in gesprek te gaan met de omwonenden. Gemeentebelang-fractieleider Jan Beunk zei een beeldenstorm te vrezen, maar wilde de tweede ingang wel handhaven. Wethouder Roland Cornelissen stelde voor het plan verder uit te werken maar over de twee pijnpunten nog terug te komen bij de gemeenteraad. Dat was precies wat Van den Berg wilde bereiken, zodat de motie niet meer nodig was.

Jaargang: 6 • Nr 275• Wk 45

Fietsverlichting scholieren onder de maat

RIJSSEN - Vorige week heeft VVN afdeling Rijssen-Holten de jaarlijkse verlichtingscontrole gehouden. Opnieuw bleek dat het nodig is om de leerlingen van zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs er op te wijzen dat een goede verlichting en reflectie noodzakelijk is om in het donker veilig aan het verkeer deel te nemen.

Op de basisscholen waren 13 fietsen niet voorzien van een goed werkende verlichting. De reflectie was echter bij 1 op de 7 niet in orde. Bij leerlingen van het voortgezet onderwijs was het met de verlichting slecht gesteld. Helaas: 52 fietsen voldeden niet aan de eisen van een deugdelijke fietsverlichting.

Risico
Maar liefst 20 procent van de fietsongevallen vindt in het donker plaats. Door werkende voor- en achterlichten neemt het risico op een ongeluk met de fiets met ongeveer 17 procent af, zo heeft VVN berekend. Vorige week is de landelijke actie "Ik Val Op" gestart. Veilig Verkeer Nederland probeert zo goede fietsverlichting te stimuleren. Ook de ANWB probeert met de actie "Zet Je Licht Aan" een steentje bij te dragen aan een veilig fietsgebruik in het donker.

Boete
VVN afdeling Rijssen-Holten adviseert iedere fiets-weggebruiker nog eens goed aandacht te schenken aan de verlichting en reflectie van de fiets. Naast het feit dat je een gevaar voor je zelf en een ander bent, riskeer je ook nog een boete van 55 euro.

De bijzondere historie van Rijssen: Tichelwerk en leemkoelen goudmijnen der ingezetenen

RIJSSEN - Volgens het door meester W.J.C. van Wijngaarden (1818- 1882) uitgegeven boek, genaamd 'Met n oaln Màester biej n Heard' ligt het stedeke Rijssen heerlijk in een dal. Het is omgeven aan de west- en zuidzijde door de Lichten- en Vriezenberg; terwijl het van die kant ook nog door een uitgebreid veen van het Dorp Holten en dus van Salland gescheiden wordt.

In het Zuidwesten of meer naar de kant van Markelo, vond de reiziger de zogenaamde leemkoelen en het tichelwerk, die beide waren de goudmijnen der ingezetenen. Ook het veen brengt niet weinig bij om den bloei der stad te vermeerderen, omdat er jaarlijks voor duizenden guldens turf daaruit wordt vervoerd. Dit veen moet zijn ontstaan te danken hebben, aan een vreselijke orkaan, vergezeld van zwaar onweer. Er werden namelijk bomen van meer dan een meter middellijn in de grond gevonden, allen met een brandkorst omgeven en allen met de toppen naar het zuidoosten gelegen. Dit woeden der natuur moet in 't najaar plaats gehad hebben, daar op de bodem nog volwassen hazelnoten gevonden worden. Ook is het opmerkelijk dat op die plek in het veen en alleen maar op die plek alle bekende vruchtbomen groeien, doch alleen in miniatuur. Men vindt er verschillende soorten van appels, peren, pruimen en dergelijke, die niet groter zijn dan een grauwe erwt en een bittere smaak hebben. Jammer dat de spade ook dit plekje niet gespaard heeft. Waar men ze vroeger in menigte vond, zijn ze nu een zeldzaamheid.

Menselijk lichaam
Als bijzonderheid wordt verhaald dat omstreeks 1800 op de zogenaamde ''Heidense ril' (een gedeelte van de leemkoelen) bij het graven van leem op een aanmerkelijke diepte het geraamte van een mens werd gevonden. Bij het geraamte trof men een houweel en een leren zakje aan. In het zakje zat een onbeschadigd zilveren muntje ter grootte van een kwart gulden en geslagen onder de regering van Keizer Commodus, die leefde van het jaar 161 tot 192. Het was een teken welk zeer pleit voor de vroegere bevolking van deze streek.

Dick Tukkers

Column

Intelligent of klook?

Viej hooldt van discrimineren: dee Ambonnezen, dee Turken, in 'n oorlog waren het dee Moffen, later dee Poolse vrachwagenchauffeurs, dee Fienen (oet Riessen, wee'j wal) dee blikrieken en dee domme leu woer nog gebrek an keump. Op schole ha'j het ook: ooit snotterden nen brugklasser dat-e op het fietspad richting schole vieftig meter achter mos blieven biej de möage, en vake gebuurden het dat ze biej 't kwetsbaarste jeunken of meaken de fietstaske (dee ha'j destieds nog) van 'n bagagedreager oftrapten, de taske eusteböawten hoolden dat alns op 't fietspad völ. En een team oetkiezen biej gemmestiek. Lachen as nen bangschijterd nit in het klimrek dorf. Rechtevoort is d'r nog aait nen apenrots woer de slimsten deankt dat ze 't heugste stoat. De slimste mens, met 'n neuze vuuran. De loezenoolders dee duurdramt dat öar keend 't beste en 't slimste is van allemoale. Universiteit, dat woord leart zukke wichter 't eerste stotteren as ze nog in dat metgröaikeendertripptrappsteulken (mooi woord vuur galgje) zit. Doar helpt gin Citotoetsen an, de schoolmeaster hef 't glad mis, 't reagent biejlessen, het mut en het zal. VMBO is in dee weareld 't stomste wa'j köant bedeanken. Doar helpet gin eerste priezen an vuur lasken of metaalbewerking, het is in de ogen van zukke leu het leste wat 'n duwel edretten hef.

Iederene wör doarin met eslept. Iej harren ook ech verdretige oolders, as öar keend nit wól learen of ech nit better kon. En zo ha'j de indeling lyceum, hbs, gymnasium, havo, mavo en ambachtskole en huishoudschole. In dee volgorde zeent ze ook op ericht in Riessen: Ter Horst wol al in 1850 ne heugere opleiding in Riessen hebben, now mossen zinne zöns noar Deamter. Later wör dat Almelo. In Riessen ha'j al wal ne huishoudschole vuur de meaks dee biej 'n Stoom woarkten, Ne ulo was d'r al in 1929. Pas in de joaren '50 köm d'r ne echte Ambachtsschole, as vervanging van de oawndschole van measter Iwema. En nog later köm d'r ne huishoudschole, in 1956.

Woer de beste universiteit te veenden is?

Nemt ees de fietse en jaangt oawer de bedrijventerreinen, vroagt wee doar de baas is met wavonne opleiding. Heel völle topfunctionarissen begunnen op de ambachtsschole of huishoudschole. Iej wilt ook nit weten woevölle leu oeteindelijk de universiteit haalden via lbo, mavo havo gymnasium en zo verdan.

Intelligentie is gen garantie vuur succes. In 't plat he'j een mooi woord vuur wa'j éch neurig hebt: klookigheaid. Met -as het efkes kan - doarnöast datgennige wa'j in 'n Bibel veendt: doot 'n aander nit an wa'j zelf ook nit geane wilt metmaken. En non iej wier…

                                                                

Gerrit Kraa

Dialezing flora en fauna landschappen

RIJSSEN - Vrijdag 15 november zal dhr. Wim Ligterink uit Rijssen ons meenemen op dia-excursie door onze plaatselijke natuurrijkdommen, in de zaal van Jeruël.

Rijssenaren waren zich tot voor tientallen jaren geleden nauwelijks bewust in een buitengewoon boeiend en natuurrijk landschap te leven. Tot hen in het middelbaar onderwijs de ogen voor de gezegende biodiversiteit van hun eigen omgeving geopend werden door het hartverwarmende biologieonderwijs van Wim Ligterink. Zijn eigen dia's die deze lessen nog meer kleur gaven vergeet je nooit. Als er nog vrije uren over waren ging hij met de jeugd de vrije natuur in van Overtoom, Borkeld, Zuna, Ypelo. Zo leerde je bij de leemgroeve De Hocht dotterbloem, brem, lijsterbes, koekoeksbloem, gevlekte orchis, paardenkastanje kennen. Lessen om nooit te vergeten. Veel van die rijke flora en fauna is in de loop der jaren verloren gegaan. Daar weet hij het nodige over te vertellen.
De zaal is open om 19.30 uur. Toegang is gratis. Koffie en thee wordt geschonken. Adres: Van Heekstraat 40, 7462 NE Rijssen. De zaal is ook bereikbaar via Holterstraatweg 125. Meer informatie: jeruelrijssen.nl/

Oawer zwieggeeld mu-j ook nit te völle kuijern.

Nit met kuijern

Ik kope twee hearingen, dacht Mans, zo is 't mer net!
Want ze zeent op oognblik nog lekker vet!
'n Visboer vreug: Heb ie nog kuur?
Hollaandsen of Noorsen, woer goa-iej vuur?
Maakt niks oet, zea Mans, ik kuijer der toch nit met!

Jan Zandbergen

A'j eenn hoond howt,
loopt de aandern ook vot.

Maandag 11 nov. 10.00 uur

Jubilerend Hosanna voert Bach's Weihnachtsoratorium uit

RIJSSEN - COV Hosanna viert dit jaar haar 70-jarig bestaan en dit wordt gevierd met de uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach op vrijdag 29 november om 19.30 uur in de H. Dionysiuskerk aan de Rozengaarde in Rijssen.

Het Weihnachtsoratorium bestaat uit zes cantates, die deze avond ook allen zullen klinken. In dit prachtige werk gebruikt Bach meerstemmige en uitgebreide bewerkingen, de zogenoemde koren en klinken er bekende koralen. De solisten zingen de aria's, de meer beschouwende teksten. Ook zingen zij de recitatieven, dat zijn de teksten uit het Evangelie van Lukas en Mattheus.

Begeleiding
COV Hosanna staat onder leiding van Jacco Camphens. De solisten deze avond zijn Margreet Rietveld (sopraan), Martine Straesser (alt), Leon van Liere (tenor) en Martijn Sanders (bas). Begeleidend orkest is Het Van Wassenaer Consort.

Lezing
Ter voorbereiding op dit concert zal er op woensdag 13 november een lezing gegeven worden door Ben Coelman: 'Kerst met Bach'. Deze lezing vindt plaats in de zaal van de Syrisch Orthodoxe Kerk aan de Roelf Bosmastraat (ingang achterzijde). Aanvang 20.00 uur. Entree 2 euro, inclusief koffie/thee.
Ben Coelman is werkzaam bij de Nationale Reisopera en is een enthousiaste spreker. Met allerlei muziekvoorbeelden en wetenswaardigheden over Bach neemt hij ons 'aan de hand' mee, zodat de muziek en de teksten van het Weihnachtsoratorium bij het beluisteren (nog) meer gaan leven.
Wens in vervulling
Het concert van 29 november moet nog gaan plaatsvinden, maar COV Hosanna kijkt ook al uit naar het jaar 2021. Het 70-jarige koor is namelijk zeer ambitieus en dat blijkt wel uit het feit dat een lang gekoesterde wens van dirigent en koorleden in vervulling gaat. De grote wens is namelijk het uitvoeren van de Matthäus Passion van J.S. Bach en dat gaat op D.V. vrijdag 26 maart 2021, eveneens in de H. Dionysiuskerk gebeuren.

Kaarten
Het concert wordt gegeven op 29 november in de H. Dionysiuskerk aan de Rozengaarde in Rijssen. Aanvang van het concert is om 19.30 uur. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar bij koorleden van Hosanna en bij The Readshop Rijssen. Bestellen per telefoon of e-mail kan ook: 0548-540375 of info@covhosanna-rijssen.nl

Vogel van de week: Vennemuske

Foto: Arjan Baan

RIJSSEN - De vogel van deze week is de vennemuske, in het Nederlands genaamd de roodborsttapuit. De roodborsttapuiten zijn te zien op de heide, in de duinen, in ruige open moerasgebieden en in half open boerenland.

Zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben een oranje borst, waarbij de mannetjes het meest opvallen. De vrouwtjes hebben daarnaast twee witte vlekken op de bovenvleugel. De mannetjes hebben dat ook maar daarnaast een witte stuitvlek, witte halszijden en een zwarte kop. Hij zit vaak op de top van heidestruiken. Deze vogels hebben twee typen zang, een snelle riedel met metaalachtige klanken en een baltszang met meer pauzes en heldere fluittonen. Het voedsel van de roodborsttapuit bestaat uit hoofdzakelijk insecten, zoals langpootmuggen, wormen, rupsen, spinnen, slakken en verder zaden en bessen. Roodborsttapuiten broeden op hoge zandgronden, langs de gehele kust inclusief de Waddeneilanden en de Zeeuwse Delta. Het nest dat ze maken is vaak dichtbij de grond, goed verscholen in dichte vegetatie. De roodborsttapuit heeft wel 3 à 4 legsels per seizoen van meestal 4 tot 6 eieren. De broedduur bedraagt 14 à 15 dagen. De jonge vogels zitten 13 tot 16 dagen in het nest en zijn na het uitvliegen nog ongeveer 8 tot 14 dagen afhankelijk van de ouders.
Dick Tukkers

Noordermannenkoor op reis

RIJSSEN - Het Noordermannenkoor maakte van 24 tot en met 26 oktober samen met 54 koorleden, 40 dames, organist Jan Schooten en dirigent Edwin Velvis een reis naar Duitsland met als thema "In de voetsporen van Luther".

Het gezelschap vertrok op 24 oktober vanaf de Zuiderkerk in Rijssen naar de Lutherstad Eisleben. In de Petri-Pauli-Kirche van Eisleben gaf het Noordermannenkoor onder goede belangstelling een inloopconcert. Na dit concert bracht het gezelschap een bezoek aan het geboorte- en sterfhuis van Maarten Luther. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner in Hotel Leipzig in de plaats Halle.

Buchenwald
Op de tweede dag van deze reis werd er een indrukwekkend bezoek gebracht aan het concentratiekamp Buchenwald. Het programma bestond uit een introductiefilm van 30 minuten en een rondleiding over het terrein dat is ingericht als herinneringsplaats. Het bezoek samen met de uitleg van alle doorstane leed door met name de Joden in dit beruchte kamp maakte een zeer diepe indruk op het reisgezelschap. Hierna vertrok het reisgezelschap naar de plaats Weimar voor stadsbezoek met een vrijblijvende rondwandeling van ongeveer 4,5 kilometer. De dag werd opnieuw afgesloten met een diner in Hotel Leipzig in Halle.

Huiswaarts
Op deze derde en laatste dag van deze koorreis vertrok het gezelschap naar de Lutherstad Wittenberg, waar andermaal een inloopconcert van het Noordermannenkoor plaatsvond in de Stadskirche in Kwintenberg. Vervolgens werd het reisgezelschap verwacht in het Gasthof Bosing in Gronau voor het afsluitende 3-gangen diner, waarna richting Rijssen werd gekoerst. Een vermoeiende maar uitstekend verzorgde, indrukwekkende reis met een keurig programma. Een reis die het gezelschap nog lang bij zal blijven. De organisatie van deze Luther reis was in handen van Hessel Rozendom, G.J. Janssen, J. Ligtenberg, Rene Koster en voorzitter Herman van de Belt.

Dick Tukkers

Vogelshow VV Zanglust

RIJSSEN - Van woensdag 13 november tot en met zaterdag 16 november wordt de jaarlijkse vogelshow van Volière Vogelvereniging Zanglust gehouden in het eigen clubgebouw. Er worden door 25 inzenders zo'n 400 vogels getoond.

Er zal een prachtige verscheidenheid aan vogels te zien zijn zoals: kleur- en postuurkanaries, Europese Cultuurvogels, Australische en Afrikaanse prachtvinken, grote parkieten, agaporniden, grasparkieten, duiven en kwartels. Er zijn altijd deskundige leden aanwezig die eventuele vragen van bezoekers kunnen beantwoorden. De leden doen er weer alles aan om de tentoonstellingszaal prachtig aan te kleden. Er zijn verschillende volières, showvitrines en door leden gemaakte schilderijen van vogels te bewonderen. Locatie: Clubgebouw VV Zanglust, Morsweg 8b in Rijssen. De toegang en een kopje koffie zijn gratis. Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.zanglustrijssen.nl.

Openingstijden
Woensdag 13 november: 20.30-22-00 uur. Donderdag 14 november: 14.00-17.00 en 18.30-22.00 uur. Vrijdag 15 november: 14.00-17.00 en 18.30-22.00 uur. Zaterdag 16 november: 10.00-17.00 uur.

De mooiste vogel van de cultuurvogelshow

RIJSSEN - Van donderdag 31 oktober tot zaterdag 2 november werd de Cultuurvogelshow gehouden in het gebouw van de postduivenvereniging Het Luchtvermaak aan de Marijkestraat in Rijssen. Van deze show met 300 inzendingen werd de roodkeelnachtegaal van Eddy Stubener uit Enschede uitgeroepen tot de mooiste vogel.

Deze prachtige vogel heeft een verenkleed met een duidelijke witte wenkbrauwstreep en daaronder een korte zwarte oogstreep die tot de snavel reikt, een rode kin en keel met daaromheen een smalle zwarte omlijning en een witte mondstreep. Donderdagavond 31 oktober vond de bekendmaking van de prijzen plaats onder grote belangstelling. Het aanbod op deze show bestaat uitsluitend uit eigen kweekvogels zoals deze in de Europese natuur voorkomen, zowel zaadeters zoals putters, goudvinken, sijzen, groenlingen en dergelijk als insecteneters zoals kwikstaarten, baardmannetjes, blauwborstje en ook de roodkeelnachtegaal. De wedstrijdvogels bevonden zich in de voorgeschreven wedstrijdkooien en daarnaast waren er vogels te zien in op natuurlijk wijze ingerichte vitrinekooien.

Dick Tukkers

Bingo bij Wilhelmina

RIJSSEN - Op vrijdag 15 november houdt Muziekvereniging Wilhelmina Rijssen weer een bingoavond in 't Morshoes aan de Morsweg 8c in Rijssen.

En ook op 15 november staan er weer leuke prijzen klaar: denk aan vleesschotels, taarten, tassen vol met boodschappen en waardebonnen. De bingo begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Vanaf 2,75 euro kan iedereen al de hele avond meedoen! De opbrengst wordt besteed aan de aanschaf en het onderhoud van muziekinstrumenten.

Chinees Indische gerecht online bestellen bij de Gouden Rivier

RIJSSEN - De Gouden Rivier is al jaren een begrip in heel Rijssen. Het Chinees Indisch Afhaalrestaurant aan de Hendrik Jan van Opstallstraat staat bekend om de goede service en het kwalitatieve eten. Een service dat is voortgezet door het echtpaar Fan, dat sinds maart dit jaar het afhaalrestaurant heeft overgenomen.

Er zullen maar weinig mensen in Rijssen en omstreken zijn die nog nooit wat hebben gegeten van de Gouden Rivier. Het overbekende maandmenu en de heerlijke loempia's van het huis gaan in rap tempo -vanuit de keuken- over de toonbank. Het afhaalrestaurant biedt uitgebreide menukaart met Chinese en Indische gerechten.

Vertrouwen
Het echtpaar Fan heeft veel ervaring in deze branche. Fan werkt al ongeveer twintig jaar als kok in een Chinees Indisch Restaurant. En het echtpaar zelf heeft al ruim tien jaar een eigen restaurant dat ze met veel plezier runnen. In maart dit jaar verhuisden ze naar Rijssen en namen de Gouden Rivier over. "Een goede keuze, het restaurant had een goede naam en heeft een mooie locatie, centraal in Rijssen", vertelt Li Fan. "De eerste drie maanden hebben we nodig gehad om de klanten goed te leren kennen. De voormalige eigenaar heeft hier jarenlang gewerkt en had inmiddels een goede relatie opgebouwd. Dat vertrouwen moesten we eerst zien te winnen. Gelukkig lijkt ons dat nu aardig gelukt. We hebben vele lieve en trouwe klanten. Zij zijn erg belangrijk voor ons. We willen dan ook benadrukken dat de mening van onze klanten altijd welkom is. Kom gerust langs en laat het ons weten als er iets niet goed is gegaan. We proberen het voor u op te lossen", aldus Li.

Online
Benieuwd naar de menukaart van de Gouden Rivier? Deze is ook te vinden op de website: www.goudenrivier.nl. Sinds kort is het mogelijk om uw eten online te bestellen en af te rekenen. Bent u op zoek naar een smaakvol Chinees Indisch buffet aan huis? Vraag naar de mogelijkheden in het restaurant. De Gouden Rivier verzorgt namelijk buffetten aan huis vanaf minimaal 20 personen tot meer dan 100 personen. Wees welkom aan de Hendrik Jan van Opstallstraat 10 te Rijssen.

Foto: E. van den Belt.

RIJSSEN – Bij Zorgboerderij de Borkeld aan de Borkeld 1a te Rijssen wordt donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 november weer de groots opgezette Winterfair gehouden. De entree is gratis en er is ruime parkeergelegenheid.

Jan Boertje van de organisatie zegt dat er veel te beleven is op het "mooiste en gezelligste evenement van Twente." Er zijn minstens 70 standhouders. Voor de kinderen is er pijl-en-boogschieten, een levensgroot dartbord en er kan een rondrit met een brandweerauto worden gemaakt. Er is van alles te eten, te drinken en te proeven. In de gezellige overdekte koffietent met veel zitplaatsen kan worden bijgepraat onder het genot van koffie met lekkers.
Een gedeelte van de verwarmde tent wordt ingericht als Bruidsplein. Volgens Jan Boertje komen er een aantal standhouders rond het thema Trouwen zoals Bruidsmode, maatpakken voor de mannen, een bloemist, een fotograaf voor een trouwreportage en een juwelier voor de trouwringen.

Goed doel
De opbrengst van de Winterfair gaat naar het goede doel. "Het geld gaat naar mensen met een verstandelijke beperking en de ouderendagbesteding op Zorgboerderij De Borkeld. Met dat geld kunnen we iets extra's kopen zoals een snoezelbadkamer voor onze bewoners op de woonlocatie." De Winterfair trok vorig jaar rond de 10.000 bezoekers. "Maar liefst 180 vrijwilligers zijn drie dagen lang in touw met het inschenken van koffie, het bakken van oliebollen en pannenkoeken. Ook het bedrijfsleven heeft zich d.m.v. sponsoring dit jaar weer niet onbetuigd gelaten. We zijn heel erg blij met zo veel steun van iedereen. Het stimuleert ons om er ook dit jaar volop tegenaan te gaan." De sfeer is altijd goed op de winterfair. "Heel gezellig en de saamhorigheid is voelbaar. We hebben goede hoop dat er ook dit jaar weer veel mensen komen. We laten het concept dan ook ongewijzigd: bezoekers mogen gratis het terrein op en overal in, maar wie met de auto komt betaalt 2 euro. Dat geld is ervoor om de parkeerweilanden na de fair weer in orde te maken."

Informatie
De Winterfair is donderdagavond open van 16.00 tot 21.00 uur, vrijdagavond van 16.00 – 22.00uur en zaterdag van 10.00 tot 16 uur. Er is 1100 vierkante meter verwarmde beursvloer. "Laat het weer ons in steek, dan is het toch nog goed toeven op de winterfair," zegt Jan Boertje. Uitgebreide informatie over de route en andere zaken is te vinden op de website www.winterfairde
borkeld.nl
Foto: fotorijssen.nl

De BankGiro Loterij trakteerde De Zonnebloem Rijssen-Holten

RIJSSEN - De BankGiro Loterij bezorgt ouderen regelmatig een onvergetelijke dag door met de Museum Plus Bus naar een Nederlands Museum te gaan. De Zonnebloem Rijssen-Holten had zich succesvol aangemeld voor zo'n uitstapje en de dag naar het Fries Museum was zeer zeker geslaagd te noemen.

Er werd vroeg vertrokken vanuit Rijssen om vervolgens eerst naar Holten te gaan om ook daar enkele gasten op te halen. Vanaf daar ging een volle bus met gasten en begeleidende vrijwilligers naar Leeuwarden. Een behoorlijke afstand, maar iedereen had er zin in. De Museum Plus Bus is erg comfortabel en geschikt voor rolstoelgebruikers.

In het museum
In Het Fries Museum in Leeuwarden zijn er meerdere tentoonstelling, dus er is veel te zien. Zo is er een tentoonstelling over de woeste Vikingen, over de kunstenaar Eric Have met zijn internationale collega's en er is het indrukwekkend Verzetsmuseum. In kleine groepen en begeleid door gidsen werden de gasten meegezogen in kunst, cultuur en de geschiedenis. Daarna bleef voldoende tijd om de vele indrukken en ook de emotie over het oorlogsverleden rustig te verwerken. De gezamenlijke lunch en de comfortabele busreis met versnaperingen zorgden voor een gezellige sfeer. Chauffeur Jeroen was een fantastische en hulpvaardige gastheer van de BankGiro Loterij. Terug in Rijssen en Holten was de mening eenduidig. Het was een lange, maar erg geslaagde dag.

Gratis Wintercheck bij Zuithof

BORNERBROEK - De winter staat al weer snel voor de deur. En bij de lagere temperaturen krijgt de auto het zwaar te verduren. Het is daarom belangrijk om deze nog even goed na te laten kijken op de belangrijkste punten. U bent van harte welkom bij de gratis wintercontrole-dag van Autobedrijf Zuithof op zaterdag 9 november.

Het koude weer heeft een invloed op veel aspecten van uw auto, zoals de staat van de accu, vloeistoffen, het risico van vastvriezende rubbers en ander ongemak. Ook zijn de omstandigheden op de weg uitdagend door gladheid. Goed werkende remmen en veilige banden zijn dan ook van groot belang. Natuurlijk moet u ook goed werkende verlichting voeren, zeker tijdens de donkere dagen. Al deze aspecten worden nagekeken tijdens de gratis wintercontrole. Auto's van alle merken zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Autobedrijf Zuithof is naast Subaru-dealer ook al sinds 1978 officieel dealer van Daihatsu. Afgelopen jaar vierden zij het 40-jarig dealerschap. Sinds dit jaar is autobedrijf Zuithof specialist van Suzuki. Ook voor alle andere merken mag u rekenen op service en vakmanschap.

Leuke aanbiedingen
Bij de gratis Wintercontrole-dag zijn er ook nog enkele leuke aanbiedingen. Zo betaalt u bij aanschaf van 4 winterbanden slechts 3 banden. Op brandstof ontvangt u 20 cent per liter korting. En laat u nieuwe ruitenwissers plaatsen? Dan ontvangt u ook gratis ruitensproeier-antivries. Tevens ontvangt iedere bezoeker een leuk presentje.

Kom langs
U bent van harte welkom bij de gratis Wintercontrole-dag van Autobedrijf Zuithof. Gevestigd aan het Tusveld 15 in Bornerbroek, zaterdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Kijk ook op: www.zuithof.nl De warme chocolademelk en een verse kop snert staan voor u klaar bij de controledag!

FC Twente speelt komende zondag thuis tegen PEC Zwolle

ENSCHEDE - Zondag ontvangt FC Twente PEC Zwolle in De Grolsch Veste, aftrap 14.30 uur.

QKaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 10,- (Kidsclub en Young Reds) en vanaf € 22,50 (voor volwassenen). Kaarten zijn verkrijgbaar via kaartverkoop.fctwente.nl of bij de receptie van De Grolsch Veste (van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur) Wat zijn de prijzen? Voor 65-plussers zijn de toegangskaarten vanaf 20 euro te verkrijgen. Ben je lid van de Kidsclub of Young Reds? Dan betaal je 10 euro. (ouders, familie en/of vrienden die geen lid zijn betalen het normale tarief) in bepaalde vakken.

Kom ook!
FC Twente hoopt zondag weer veel supporters te mogen verwelkomen om het eerste elftal naar sportief succes te schreeuwen! Bent u ook weer van de partij?

New Valley Singers sluiten het jubileumjaar af met concerten

NIJVERDAL - Al 50 jaar zingen ze met veel plezier: de New Valley Singers uit Nijverdal. Niet dat er nog zangers of zangeressen van het eerste uur verbonden zijn aan de groep, maar de harde kern zingt toch al wel een jaar of 20 samen.

De repetities vinden plaats in een door de leden zelf verbouwd onderkomen in het gebouw van Gebr. Ter Haar Bakkerijmachines. Hier treffen de zanggroep, dirigente, de vier leden van het combo en de geluidsman elkaar elke woensdagavond om het samenspel tussen zang en instrumenten te oefenen en te perfectioneren. Het instuderen van nieuwe nummers gebeurt hoofdzakelijk via thuisstudie, want alle nummers en choreografieën worden ingezongen en voorgedanst door dirigente Karlijn van Olst-Kunnen, de muzikale motor van de New Valley Singers.

Jaarlijkse concertreeks
Naast optredens bij evenementen en particuliere voorstellingen staan de New Valley Singers jaarlijks het tweede weekend van november in 'hun eigen' ZINiN theater met een mooie concertreeks. Zo ook dit gouden jubileumjaar, dat in het voorjaar gestart is met een expositie in de hal van het Huis van Bestuur en Cultuur en een bijzondere matinee-voorstelling met medewerking van oud-leden. Volgende week halen de New Valley Singers tijdens de uitverkochte concerten alles uit de kast om dit jubileum een gouden randje mee te geven.

Goudkoorts
Onder de titel 'Gold Rush' (goudkoorts) brengt de 15 man/vrouw sterke vocalgroep geen golden oldies ten gehore, zoals vaak gedaan wordt met een jubileum, maar hebben ze ervoor gekozen om een voor driekwart nieuw repertoire in te studeren, met nummers die volgens de leden het predicaat 'goud' verdienen. Daarnaast wordt het eigen combo dit jaar niet alleen aangevuld met een kopersectie en percussionist, maar ook met de hartenwens van veel van de leden, namelijk een strijkkwartet. Een bijzondere toevoeging aan het bekende 'geluid' van de New Valley Singers, voor zowel de zangers als het publiek.

Top 2000 concert
En dat de New Valley Singers ook na 50 jaar nog steeds veel mensen een plezier doen met hun optredens blijkt wel uit het feit dat de novemberconcerten al enkele maanden uitverkocht zijn. Ook het Top 2000 concert op 14 december a.s. tezamen met de Hellendoornse Harmonie in het ZINiN theater loopt storm en is nagenoeg uitverkocht. Maar wie helaas geen kaartje heeft kunnen bemachtigen geen nood: volgend jaar heeft de groep weer diverse optredens op stapel staan. Deze data zijn binnenkort te vinden op de website: newvalleysingers.nl

Foto: Emile Willems

ELLEN Stoffen: Laatste weken van het jaar

HENGELO - De feestdagen staan weer voor de deur en voor deze periode hebben wij ook van alles in huis om mooie dingen te maken.

De elfde van de elfde is het begin van de carnavalstijd en om hiervoor iets te maken kun je de volgende stoffen gebruiken: velours de panne, satijn, vilt, dirndl blokjes & bloemetjes, Schotse ruiten, fluweel, organza, nep bont met dierenprints, polka dot stippen en nog veel meer.

Sinterklaasfeest
De volgende datum is 5 december. Hiervoor hebben wij verschillende gouden & zilveren bandjes, pietenveren en stof voor een Pieten- of Sinterklaaspak op voorraad.

Kerst en oud & nieuw
Dan gaan we alweer naar het einde van het jaar met de kerstdagen en de jaarwisseling. Voor deze dagen hebben wij veel katoenen kerststoffen in ons assortiment om met bijvoorbeeld servetten en tafellopers een mooie tafel te dekken in combinatie met een tafellaken van damast. Ook worden de kerststoffen voor quilts, kerstboomversieringen, kerstklokken en verschillende andere knutseldoeleinden gebruikt. Voor een mooie jurk, trui, broek, rok of een lekkere warme mantel hebben wij ook diverse stoffen in verschillende samenstellingen en kleuren in onze winkel liggen.

Wij heten u van harte welkom in onze winkel aan de Bandoengstraat 50 in Hengelo en wensen iedereen fijne, gezellige en creatieve laatste weken van 2019 toe.

Lennart Czyborra Eredivisie Talent van de Maand

ALMELO - Lennart Czyborra is door de Eredivisie verkozen tot Speler van de Maand Onder 21.

'De 20-jarig everdediger heeft dit seizoen nog geen minuut gemist en kan terugkijken op een uitstekende reeks', schrijft de Eredivisie over de prestaties van de Duitser in de wedstrijden tegen FC Emmen (2-0), PEC Zwolle (4-0) en Feyenoord (1-1). De Eredivisie zag Czyborra 'een hoofdrol opeisen in de wedstrijd tegen Feyenoord door twee keer de bal van de doellijn te halen'. Daarnaast maakte hij in oktober een goal. Ook veroverde hij 32 keer het balbezit, maakte 11 intercepties en won 20 van zijn 32 persoonlijke duels.

15 november Concert Holtens Mannenkoor

HOLTEN - Op vrijdag 15 november geeft het Holtens Mannenkoor weer het jaarlijkse concert. Dit jaar in de vorm van een Korenavond.

Evenals voorgaande jaren zal het concert ook nu weer plaatsvinden in de Kandelaar aan de Stationsstraat in Holten. Medewerking aan deze avond zal verleend worden door Kleinkoor Ootmarsum o.l.v. Inge Brilleman en Gospelkoor TODA uit Rijssen o.l.v. Wout Ligterink met aan de piano Lex Griffioen. Voor het Holtens Mannenkoor staat deze avond gastdirigente Els Cozijnsen en aan de piano wordt het koor begeleid door Roel Praas. Het belooft weer een mooie muzikale avond te worden met veel afwisseling en veel hoogtepunten. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. In het programma zit een pauze. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar aan de zaal. Wij wensen u veel luisterplezier. Mocht u na deze avond eens een repetitie van het Holtens Mannenkoor willen meemaken, dan kan dat op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in "De Regenboog" aan de Schoolstraat.

Thema-avond over voeding

RIJSSEN - De Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Rijssen organiseert op 21 november de thema-avond 'Fit met voeding'. Dr. M. Dijkgraaf-ten Bolscher zal vertellen over wat u zelf kunt doen ten aanzien van uw gezondheid.

De nadelige gevolgen van sommige veelgebruikte geneesmiddelen worden besproken met oog voor de vitamines en mineralen die onmisbaar zijn om het lichaam goed te laten functioneren. Ook wil ze laten zien dat kruiden of voedingssupplementen niet noodzakelijkerwijs gebruikt kunnen worden met de gedachte: 'baat het niet dan schaadt het niet'. De avond begint om 19.30 uur in "Sion", Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. Tijdens de koffiepauze kunt u met elkaar van gedachten wisselen. De toegang is vrij, bij de uitgang zal wel een collecte worden gehouden voor de onkosten.

Badepark Bentheim viert jubileum

BAD BENTHEIM - Het Badepark Bentheim viert op zaterdag 16 november het 10-jarig jubileum. En u bent van harte welkom!

Om 14.00 uur is er een kleine receptie, met een leuke feestmiddag van 15.00 tot 18.00 uur. Er is van alles te beleven! Zo draait het Zephyrus Discoteam de beste hits tijdens de gezellige schuim-poolparty met leuke spellen, zoals wedstrijden luchtgitaar spelen en hoelahoepen. Daarnaast zijn er leuke chill-eilanden waar men van de muziek kan genieten. Kinderen kunnen zich ook uitleven op één van de twee Sea-Scooters die het discoteam meeneemt. Om 18.30 uur is er een afsluitend vuurwerk.

Kom ook
De toegang voor de hele zaterdag is 1 euro voor kinderen tot en met 17 jaar en 2 euro voor volwassenen. Badepark Bentheim is gevestigd aan Zum Ferienpark 1, 48455 in Bad Bentheim. Kijk op: www.badepark-bentheim.de

Lezing Jan Terlouw

NIJVERDAL - Dinsdag 19 november is raspoliticus Jan Terlouw te gast in ZINiN. Vanaf 20.15 uur geeft hij een lezing.

Hij gaat nog verder in op het Nederland van nu, de dringende noodzaak van duurzaamheid en zijn prioriteit om het publieke belang weer voorop te stellen. Kaarten kosten 10 euro voor bieb-leden, 12,50 uur voor niet-leden. Bestellen via www.zinin.com of telefonisch via 0548-624489. Of via de Tourist Info.